Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapУметничка изложба на македонска фотографија ФОТО ФОКУС 2010


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

1. ОГРАНИЗАТОР
Изложбата е во огранизиција на Фото Кино Клубот „Козјак 50„ од Куманово
2. ПАРТИЦИПАЦИЈА
Изложбата е отворена за секој автор од Р. Македонија; учество може да биде одбиенo, од страна на организациониот одбор, спонзорите или жирито, доколку сметаат дека фотографијата не ги исполнува условите и правилата дадени во пропозициите. Фотографиите можат да бидат изменети, дигитално или на друг начин. Фотографијата треба да биде пратена во дигитална форма со минимални димензии од 20х30 цм во 300 dpi во jpeg формат. Соподнесување, учесникот докажува дека фотографијата е негова и со тоа дозволува во целотост или било кој дел од
фотографијата да биде користена бесплатно за медиуми и било какви други потреби на изложбата. Органзаторите на изложбата не превземаат никаква одговорност за било какво злоупотребување на авторските права. Партиципацијата за учество изнесува 300 ден. и се праќа заедно со компакт дискот.
3. ТЕМА НА ИЗЛОЖБАТА
Тема на изложбата е слободна
4. БРОЈ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ФОТОГРАФИИТЕ
За учество на “Фото Фокус 2010” авторите аплицираат со колор или црно-бели дигитални фотографии во сите правци и тенденции. Максимален број на фотографии е десет(10) со димензии минимум 20×30 цм во 300 dpi. На предната страна на фотографијата не смее да има никакви наслови или информации на авторот. Сите десет фотографии од авторот ке бидат презентирани на жирито одеднаш. Името на секој дигитален документ (фотографија) мора да биде означено најпрвин со името и презимето на авторот, а потоа и редниот број на фотографијата, кое
кореспондира со пополнетата апликација. Пример: imeprezime01.jpg; imeprezime02.jpg
5. КАЛЕНДАР НА ИЗЛОЖБАТА
Краен рок: 01.06.2010
Жирирање: 06.06.2010
Известување: 09.06.2010
Oтворање на изложбата: 25.06.2010
Враќање на каталози и награди на авторите до 31.08.2010.
6. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАЌАЊЕ ФОТОГРАФИИ
Фотографиите заедно со апликацијата да се пратат на следнава адреса: fkk_kozjak@yahoo.com; доколку фотографиите се праќаат на компакт диск: ФКК Козјак 50; Поштенски фах 33; 1300 Куманово
7. СЕЛЕКТОР
Душко Јовановски / КМ ФСМ
8. НАГРАДИ
На “ФОТО ФОКУС 2010” ќе бидат доделени следнве награди:
1. Прва, втора и трета нагада за поединечна фотографија
2. Прва, втора и трета нагада за колекција фотографии
3. Шест дипломи (3 за поединечна, 3 за колекција)
4. Награда за најуспешен клуб на изложбата
9. КАТАЛОГ
Сите автори (кои пратиле фотографии и платиле партиципација) ќе добијат каталог.
10. КОНТАКТ:
Г-Дин. Милан Серафимовски / 071 823 036
Г-Дин. Глигор Максимовски / 071 580 060
е-mail: fkk_kozjak@yahoo.com
www.kozjak50.com

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Уметничка изложба на македонска фотографија ФОТО ФОКУС 2010”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!