Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapУБАВА МАКЕДОНИЈА


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Конкурс за изложби на фотографии во Швајцарија
УБАВА МАКЕДОНИЈА – 100 фотографии
УБАВ БАЛКАН – 40 фотографииЈужнословенскиот културен форум од Швајцарија во соработка со Фото сојузот на Македонија објавува конкурс за избор на фотографии за гореспоменатите изложби.

Конкурсот има за цел на нашите домаќини во Швајцарија да им покажеме како ја доживуваме Македонија, но и да ја поттикнеме комуникацијата и размената на позитивните искуства за нас во Швајцарија.

Се работи за две изложби:

Изложбата УБАВА МАКЕДОНИЈА ќе ги претстави културните, историските и природните убавини и вредности на Македонија. Треба да се одберат 100 фотографии, од кои 40 ќе бидат одбрани за изложбата УБАВ БАЛКАН, на која изложба ќе учествуваат и други земји – главно од поранешна Југославија.

Двете изложби ќе им бидат понудени на разни институции во Швајцарија во текот на 2008 година.

Правото на учество на конкурсот не е ограничено, што значи дека можат да учествуваат сите фотографи од Макеонија, аматери или професионалци.
Еден учесник може да учествува со повеќе фотографии, но пожелно е да не бидат повеќе од 6 фотографии.

Фотографиите можат да бидат во боја или црнобели, за принт подготвени исклучиво во дигитален формат (205х305мм, 300 dpi). Одбраните фотографии ќе бидат изработени во формат 205х305мм од страна на организаторот на изложбите.

Секоја пратка со фотографии (e-mail или CD) треба да има пријавница со податоци за авторите и фотографиите, каде и кога е снимена фотографијата.
Види тука

Организаторот ќе ги извести авторите каде и кога ќе се одржат изложбите, а ќе се отпечати и каталог кој ќе им биде доставен на учесниците на конкурсот.
Жирито во состав:

1. Драги Неделчевски (ФКК Чкрап! – Тетово
)
2. Дејан Гилески (ФК Елема – Скопје) и
3. Раде Луковиќ (ФК Елема – Скопје), ,
ќе ги прегледа и избере фотографиите за изложбата УБАВА МАКЕДОНИЈА – 100 фотографии и од тие 40 ќе избере за изложбата УБАВ БАЛКАН.

Фотографиите во електронски формат, со димензии споменати погоре во конкурсот, заедно со пријавницата може да се достават на e-mail:
- chkrap@gmail.com или
- r.lukovic@fersped.com.mk или
- gild@mt.net.mk
најдоцна до 15.04.2008 година, со назнака во субјект – УБАВА МАКЕДОНИЈА, или лично снимени на CD кај било кој член на жирито.


Последен рок за прием на фотографиите во Швајцарија е 20 април 2008 година.
За сите дополнителни информации обратете се на e-mail fkktetovo@gmail.com
или zahorec@swissonline.ch

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “УБАВА МАКЕДОНИЈА”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!