Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - Chkrap42. Државен фестивал на непрофесионален филм „ПРИЛЕП 2013”


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...42. Државен фестивал на непрофесионален филм „ПРИЛЕП 2013”ПРОПОЗИЦИИ

42. Државен фестивал на непрофесионален филм
„ПРИЛЕП 2013”

Фестивалот ќе се одржи на 31.05.2013 во Прилеп

Организатори
Кино сојуз на Македонија
Фото-кино клуб „Прилеп” - Прилеп
Народна техника - Прилеп
Градска библиотека „Борка Талески” -Прилеп

Услови за учество
Право на учество имаат сите филмски автори од република Македонија, членови на клубови, самостојни автори или групи.
На фестивалот можат да бидат пријавени филмски остварувања на ДВД.
Пријавените филмови можат да бидат од следните жанрови:

Документарен филм
Краток игран филм
Експериментален филм
Анимиран цртан филм
Едноминутен филм – краток филм од било кој жанр (освен музички и рекламен спот) до 60 секунди

Филмови кои учествувале во официјална конкуренција на изминатите државни
фестивали нема да бидат земени предвид за учество на фестивалот.

Пријави
Секој автор кој што испраќа филм за учество на фестивалот треба да пополни пријава, да го прегледа филмот и неговата техничка исправност.
Филмот треба да биде опремен со шпица кадешто точно се назначени авторите и другите соработници во филмот.
Шпицата да биде на македонски јазик и на еден од трите официјални јазици на UNICA (англиски, германски, француски).
Секој автор или клуб има право да испрати неограничен број филмови.

Важно: Секој филм треба да биде снимен на посебно ДВД и да биде спакуван во соодветна опаковка.
Ве молиме пријавите да бидат целосно пополнети.

Краен рок за прием на филмовите е
24. 05. 2013
Филмовите се доставуваат на адреса:

Кино сојуз на Македонија
П. Фах 14
1000 Скопје
Тел. 02 3238 357; 070 231 055

Жирирање
Жирирањето ќе се одржи на 27. 05. 2013 година во Скопје.
Сите пристигнати филмови ќе бидат прегледани од стручно жири.
Технички неисправните филмови нема да бидат замени предвид за жирирање.
Жирито ќе работи според правилникот за фестивали и ревии на Кино сојузот на Македонија.
Жирито донесува конечна одлука за наградите.
Жирито прави селекција која ќе биде прикажана на Светскиот фестивал на UNICA.

Награди и признанија
На фестивалот ќе се доделат награди предвидени со Правилникот на КСМ з аорганизирање фестивали и ревии.

Завршни одредби
Со цел да се зачува аматерската филмска продукција филмовите снимени на ДВД ќе останат во КСМ доколку авторот не нагласи во пријавата барање за враќање на филмот.
Фестивалот е финансиран од Минис- терството за култура на Република Македонија.


© Chkrap!*2013

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “42. Државен фестивал на непрофесионален филм „ПРИЛЕП 2013””

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!