Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapСтудирајте фотографија на ЕСРА!


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Конечно! Катедра за фотографија во Македонија!
На Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска академија ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк, за првпат годинава е отворена катедра за фотографија.
Со звршување на студиите во траење од 3 години се стекнува звање - дипломиран фотограф.

Од каталогот на ЕСРА:

СТУДИСКА ПРОГРАМА: СЦЕНСКИ ДИЗАЈН
КАТЕДРА ФОТОГРАФИЈА
Траење на студиите од прв циклус: 3 години
Број на ЕКТС: 180
Звање: Дипломиран Фотограф

Студиите по фотографија се уште една ексклузивност на
Универзитетот за аудиовизуелни уметности, како катедра која
за прв пат се основа во Република Македонија.
Широката примена на фотографијата како медиум обезбе -
дува широко поле на професионална реализација. Токму тоа
е и причината за масовниот интерес, кон ова поле на визу -
елниот медиум, кој на идните студенти им нуди креативна,
динамична, провокативна професионална кариера. Но,
фотографијата, впрочем како и уметноста воопшто, бара
голема и длабока секојдневна посветеност. Или, како што се
вели, уметноста не е професија, тоа е начин на живот.
Оние идни студенти, кои ќе најдат предизвик во фотографи -
јата како професија, мора да бидат подготвени на спојот на
креацијата, техниката и технологијата, занаетот и имагинатив -
носта, длабоката мисла и динамичноста на секојдневието на
еденфотограф.
Фотографијата своја примена наоѓа во работата во медиу -
мите, низ студиската, модната, документарната фотогра -
фија, во адвертајзингот и во севкупниот аудиовизуелен пре -
дизвик. Со овие студии студентот се подготвува за пре финети
визуелни вештини, но и за култивирана и прецизна мисла.
Низ студиите, студентите ќе поминат низ процесот, од основите
на фотографијата, преку фотографската технологија до
најсуптилните уметнички постапки кои се со унивезална вре -
дност, и претпоставуваат кариера на голем професионалец,
успешен уметник и тимски работник. Катедрата по фото -
графија поседува добро опремена црно-бела лабораторија,
и фотографско студио опремено со фотографски светла,
како и компјутерска лабораторија за електронска обработка
на сликата.
Благодарение на Болоњскиот систем, студентите по фото -
графија, ќе се стекнат и со знаења од областа на филм ската
и телевизиската камера, што е дополнителен бенфит, за секој
студент кој својата професија ја замислува како медиум кој
настанува низ објективот.

Студиите по фотографија ќе создадат идни профе -
сионалци во доменот на фотографијата, изучуваќи ги сите
фази на професионалното занимавање со фотографија.

„Ме прави среќен помислата
дека отсега натаму на
Универзитетот ќе можат да се
школуваат многу млади идни
професионални фотографи. А,
ме води една мисла, дека ништо
не си, ако она што го имаш нема
кому го му го дадеш. Денес
подигаме храм на една од
најплеменитите професии на
светот, единствената која е
поголема од времето, и го
овековечува мигот.“

Роберт Јанкуловски,
фотограф


Фотографија: Тони Коцев - “Македонски железници“

За упис има уште време и само неколку слободни места. Пријавувањето е од 25 август до 10 септември 2009 година.
Повеќе информации овде...

© Chkrap!*2009
Со среќа!

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Студирајте фотографија на ЕСРА!”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!