Foto Kino Klub TETOVO - Photo Cinema Club TETOVO - FKK TETOVO - ChkrapДенови на Македонска Фотографија 2007


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2007

Организатор: Фото клуб ЕЛЕМА – Скопје

П Р О П О З И Ц И И

ТЕМА: СЛОБОДНА

Право на учество на изложбата имаат сите граѓани на Република Македонија, членови на клубовите при Фото сојузот на Македонија, самостојни автори и професионални фотографи.

Секој автор може да конкурира со максимум 10 фотографии. Во рамките на изложбата ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА 2007 ќе се одржи и младинска изложба. На младинската изложба право на учество имаат автори помлади од 27 години.

На задниот дел од секоја фотографија треба да се назначат податоците според Правилникот за изложби на ФСМ: име и презиме на авторот, наслов, фото клуб, адреса и звање во ФСМ, доколку го има авторот.

На фотографиите за младинската изложба треба да се назначи дека се за младинската изложба и треба да се напише годината на раѓање на авторот.

Ќе се примат црно-бели и колор фотографии во која било техника до формат 30х45 cm или изведени формати.

Фотографиите кои досега учествувале на претходните ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА нема да бидат прифатени за жирирање.

НАГРАДИ:

Жирито ќе додели:

  • 1., 2. и 3. награда за колекција на фотографии; -
  • 1., 2. и 3.награда за поединечна фотографија; -
  • Две дипломи за колекција на фотографии; -
  • Две дипломи за поединечна фотографија.
Членови на жири:
Цветан Гавровски КМФ ФСМ

Душко Доцевски Ф1 ФСМ

Иван Блажев


Фотографиите добро спакувани да
се донесат на адреса:

ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

КАЛЕНДАР: АДРЕСА:

ГРАДСКИ ЅИД, БЛОК 5

П. фах 14, 1000 Скопје

Краен рок за прием: 01.10.2007

Жирирање: 06.11.2007

Отворање на изложбата: 11.11.2007

Враќање на фотографиите: 30.11.2007


Организаторот го задржува правото на репродукција на примените фотографии за потребите на изложбата. Авторите гарантираат за авторството на користениот материјал. Секоја злоупотреба на авторски права е на лична одговорност на авторот.

Links to this post:

<\$BlogItemBacklinkCreate\$>


0 Responses to “Денови на Македонска Фотографија 2007”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


За нас

Previous posts

Архива

Фотографија

Македонија

Relax


ATOM 0.3


check out the Chkrap! swicki at eurekster.com Stumble It!